Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 30/03/2020 - 12:00:00 | 3927 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG QUÝ I NĂM 2020

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Bộ

1.1. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về PCTN.

- Triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Bộ về PCTN tới các đơn vị thuộc Bộ.

- Đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các buổi họp đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phổ biến cho cán bộ công chức của Bộ và đăng tải trên các báo, các website của các đơn vị và của Bộ.

1.2. Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

- Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban nội chính Trung ương và nhiệm vụ của Bộ trong năm 2020, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN năm 2020 của Bộ (Kế hoạch số 1515/KH-BKHĐT ngày 10/3/2020).

Các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ của Bộ cũng xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN của đơn vị.

- Thực hiện quy định của Luật PCTN và các chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tặng quà và nhận quà tặng dịp tết Nguyên đán, Bộ đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định này (Văn bản số 08/BKHĐT-VP ngày 03/01/2020).

1.3. Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

­Thanh tra Bộ, với vai trò là cơ quan thường trực của Bộ về PCTN và là cơ quan đầu mối tham mưu giúp việc Ban cán sự đảng về công tác PCTN thường xuyên đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong Bộ triển khai việc tuyên truyền và thực hiện các quy định về PCTN.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

- Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc (ban hành kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2017).

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 37/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ;

- Công khai các Chương trình công tác của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư, chỉ số thống kê, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các kết quả thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN... trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị trong Bộ.

2.2. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan Bộ:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp với các quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1146/QĐ-BKHĐT ngày 27/7/2018 của Bộ phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại Bộ.

* Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý nhà nước của Bộ:

Bộ tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong Quý I năm 2020, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật (03 Nghị định, 01 Thông tư).

2.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Thực hiện nghiêm túc quy định, chỉ đạo về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ nâng cao tinh thần làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

2.4. Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng

Thực hiện văn bản số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng, Bộ đã có Báo cáo số 656/BKHĐT-TTr ngày 06/02/2020 về việc thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gửi Thanh tra Chính phủ.

Trong Quý I năm 2020 và đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, chưa phát hiện trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

2.5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Đang xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng của Bộ.

2.6. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Thực hiện văn bản số 1870/TTCP-IV ngày 21/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019, Bộ đã triển khai nội dung văn bản này tới các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chức năng quản lý việc kê khai, tài sản thu nhập.

2.7. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Trong Quý I năm 2020, Bộ không xem xét, xử lý trách nhiệm trường hợp nào.

2.8. Việc thực hiện cải cách hành chính

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Bộ (Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2019).

- Để tiếp tục kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, Bộ đã sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 299/QĐ-BKHĐT ngày 05/3/2020).

- Tiếp tục rà soát danh mục và nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ (Đề án 896), Quyết định số 54/QĐ-BKHĐTngày 17/01/2018 của Bộ về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP.

2.9. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống đấu thầu, xây dựng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên cơ sở tính chất gói thầu, đẩy mạnh việc xây dựng và vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tổng thể theo mô hình đối tác công tư (PPP).

- Tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý NSNN của Bộ.

- Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện về việc chỉ gửi bản điện tử, không gửi văn bản giấy tới tất cả các đơn vị thuộc Bộ (Công văn số 48/VP-VPLT ngày 13/01/2020).

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký điện tử.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017).

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

3.1. Công tác thanh tra, kiểm tra

3.1.1 Thanh tra, kiểm tra hành chính

Trong Quý I năm 2020, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra. Công tác chuẩn bị cho các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính đang được thực hiện để triển khai khi tình hình cho phép.

3.1.2 Thanh tra chuyên ngành

a) Thanh tra Bộ:

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt, trong Quý I năm 2020, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã và đang chuẩn bị triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư để khi điều kiện cho phép sẽ triển khai.

Đến 15/3/2020, đã tiến hành đôn đốc, thu hồi về Ngân sách nhà nước (thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ) tổng số tiền: 700 triệu đồng.

b) Tổng cục Thống kê:

- Tổng số cuộc đã thực hiện: 18 cuộc. Tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra nêu trên đều do Cục Thống kê các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

- Lĩnh vực thanh tra chủ yếu: Quý I năm 2020, các Cục Thống kê chủ yếu tiến hành các cuộc thanh tra thực hiện Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2019; Phương án điều tra lao động việc làm; Phương án khảo sát mức sống dân cư kỳ I năm 2020; Phương án điều tra chăn nuôi; Phương án điều tra thủy sản; Phương án điều tra ngành công nghiệp; Phương án điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể kỳ điều tra tháng 02/2020.

Qua thanh tra nhìn chung tại các đơn vị việc chấp hành khá tốt các quy định của phương án điều tra thống kê. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

3.1.3. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

Trong Quý I năm 2020, Thanh tra Bộ đang tiến hành công tác theo dõi, đôn đốc và chuẩn bị nội dung cho các cuộc kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Thanh tra Bộ tiến hành trong giai đoạn 2016 - 2018 dự kiến triển khai trong các Quý tiếp theo của năm 2020.

3.1.4 Việc triển khai công tác kiểm tra

Các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị nội dung cho các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

3.2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

- Trong Quý I năm 2020, tổng số đơn thư nhận được 27 đơn (Đơn khiếu nại: 05 đơn; đơn tố cáo: 09 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị: 13 đơn).

Trong đó: 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 26 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Đơn thuộc thẩm quyền đã được xử lý theo đúng quy định; Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết.

- Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

3.3. Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương: không.

3.4. Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: chưa phát hiện vụ việc nào.

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

Trong Quý I năm 2020, Bộ chưa triển khai kiểm tra liên quan đến trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN.

5. Phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN

a) Các nội dung đã thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thông qua các hoạt động của mình (như: các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi...) tiếp tục tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN của đơn vị.

- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh.

b) Những kết quả, đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận, doanh nghiệp và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng

Việc triển khai, phối hợp thực hiện của các của các tổ chức, cơ quan báo chí, ngôn luận và đoàn thể khác trong PCTN thời gian vừa qua đã góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế; các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ.

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Kế hoạch của Chính phủ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quy chế phối hợp thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Đánh giá tình hình tham nhũng

          Với đặc điểm là Bộ tổng hợp, xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính vĩ mô, định hướng, bên cạnh đó, do đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tổ chức đoàn thể nên trong Quý I năm 2020 chưa phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ; ý thức của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác PCTN được nâng cao.

2. Đánh giá công tác PCTN

Công tác PCTN đã được quán triệt đến toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ và đến từng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Thanh tra Bộ với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Bộ đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Trong thời gian tiếp theo, những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ như: đấu thầu, doanh nghiệp, đầu tư, đầu tư công, quy hoạch tiếp tục được thực thi rộng rãi đòi hỏi Bộ phải tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nhằm đưa những quy định trên vào thực tiễn và kịp thời ghi nhận những thiếu sót, bất cập trong chính sách để có hướng điều chỉnh phù hợp trong những giai đoạn tiếp theo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII); Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhằm “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”; các Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính TW, Chính phủ về công tác PCTN; Nghị quyết Trung ương 18 về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII) liên quan đến công tác PCTN; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2. Thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật PCTN số 36/2018/QH14 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, theo đúng Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch về truyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN năm 2020 đã ban hành.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN số 36/2018/QH14 và tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế, bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về PCTN đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giai đoạn II của Chiến lược quốc gia về PCTN, Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng…

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về PCTN, lãng phí trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt nhiệm vụ về PCTN theo quy định của pháp luật.

5. Triển khai thực hiện các chương trình công tác của Bộ; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Kế hoạch hành động PCTN của Bộ năm 2020; các nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của Ban Nội chính Trung ương thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ; các kiến nghị của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với Bộ.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3370/KH-BKHĐT ngày 22/5/2018 thực hiện nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

7. Xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác