Thứ hai, 00/00/2023
°

Báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT năm 2019

Ngày 03/01/2020 - 10:08:00 | 3704 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

1. Tình hình hoạt động các KCN, KKT

a) Đối với các KCN

Tính đến cuối năm 2019, cả nước có 330 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt gần 97 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 65,9 nghìn ha.

Trong 330 KCN được thành lập, có 258 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 68,8 nghìn ha và 72 KCN đang xây dựng với tổng diện tích khoảng 28,1 nghìn ha.

Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đang hoạt động đạt 74,3%.

b) Đối với các KKT

Cả nước có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước khoảng hơn 845 nghìn ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) nằm trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Lũy kế đến cuối năm 2019, cả nước có 38 KCN nằm trong KKT với tổng diện tích khoảng 15,5 nghìn ha; trong đó 20 KCN đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 8,2 nghìn ha và 18 KCN đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích khoảng 7,3 nghìn ha.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT

Ước tính trong năm 2019, các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 934 dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN) với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 14,9 tỷ USD, nâng tổng số dự án vốn ĐTNN lên khoảng 9.487 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 195 tỷ USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước (ĐTTN), các KCN, KKT trên cả nước thu hút được khoảng 814 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 355,2 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số dự án ĐTTN lên khoảng hơn 9.486 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2.340 nghìn tỷ đồng.

Ước tính đến cuối năm 2019, có khoảng 3,7 triệu lao động đang làm việc tại các KCN, KKT trên cả nước, trong đó số lao động nữ chiếm khoảng 60%.

3. Tình hình xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung tại các KCN

Dự kiến đến cuối năm 2019, có 229/258 KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung (đạt tỷ lệ 89%)./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác