Thứ hai, 00/00/2023
°

Thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ngày 04/11/2021 - 12:11:00 | 1913 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 04/11/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8085/VPCP-NN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đề nghị của Bộ tại Văn bản số 6862/BKHĐT-HTX ngày 08/10/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng cả nước vẫn thành lập mới được 1.238 hợp tác xã, 07 liên hiệp hợp tác xã, giải thể 304 hợp tác xã, đưa tổng số hợp tác xã cả nước lên 26.642 hợp tác xã và 96 liên hiệp hợp tác xã; thu hút khoảng 5,7 triệu thành viên và khoảng 800 nghìn lao động.

Công việc những tháng còn lại của năm 2021 khối lượng lớn, nhiều nhiệm vụ cần được triển khai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện hai nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2021, Các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được giao; có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trương, định hước về cơ chế, chính sách, pháp luật, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác cã trong quá trình tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổng kết Nghị quyết, tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Văn phòng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển hợp tác xã (Cục Phát triển Hợp tác xã) giúp Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu báo cáo và tổng kết của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ dự án sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012, báo cáo các cấp có thẩm quyền đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội theo đúng tiến độ quy định tại Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 134/NQ-CP).

Thứ hai, về việc triển khai các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết số 134/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 (dự kiến vào trung tuần tháng 12/2021). Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gồm lãnh đạo các bộ, ngành có nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP.

Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (thuộc Cục Phát triển Hợp tác xã) để cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Nghị quyết số 134/NQ-CP và Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020; bố trí kinh trí hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm trong 05 năm đầu thành lập.

Các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 134/NQ-CP; các Chiến lược, Kế hoạch, Chương trình, Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo và đề xuất phương hướng xử lý; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tiến độ triển khai và báo cáo kết quả với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác