Thứ hai, 00/00/2023
°

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 27/05/2022 - 10:44:00 | 1945 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Quyết định số 960/QĐ-BKHĐT ngày 26/5/2022 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với mục tiêu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đóng góp vào thành tích chung trong công tác THTK, CLP của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Quyết định đưa ra yêu cầu phải hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022 liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bám sát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về THTK, CLP của Nhà nước và các quy định của Bộ để triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy trong cơ quan. Tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao dộng.

Theo đó, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2022, điều hành các khoản chi đảm bảo đủ điều kiện thủ tục về chi ngân sách nhà nước theo quy  định; phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Duy trì nâng cao cảnh giác đối với dịch bệnh, kết hợp triển khai chương trình phòng, chống dịch bệnh song song với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Tích cực nghiên cứu, sáng tạo những chính sách mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân vượt qua ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19, đảm bảo tháo gỡ khó khăn hiệu quả và bắt kịp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để kích thích tổng cầu phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đấy tăng trưởng; đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Tiếp tục triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Chính phủ; cải cách, đổi mới cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức cũng như tiết giảm chi phí dịch vụ.

Thực hiện tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi. Tiếp tục thực hiện công khai ngân sách nhà nước trong các đơn vị nhằm phát huy dân chủ và mở rộng công khai, minh bạch trong chi ngân sách và sử dụng tài sản công.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm cũng như các đô thị lớn. Phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đẩy nhanh việc lập và phê duyệt các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Tích cực thực hiện chuyển đổi số quốc gia, tăng cường đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, triển khai chế độ báo cáo, xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến. Khẩn trương triển khai các giải pháp thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ công cuộc quản lý, điều hành.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm tính hiệu quả đi kèm với ý thức tiết kiệm, công khai đối với mọi quyết định đầu tư, xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai thác và xử lý tài sản công tại cơ quan Bộ. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định; mua sắm theo hình thức tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo thực hiện trình tự, thủ tục mua sắm và hạch toán, báo cáo cũng như quản lý, sử dụng tài sản sau khi mua sắm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Quyết định đưa ra nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quản lý nhà nước về đấu thầu, quy hoạch; cải cách hành chính.

Về giải pháp thực hiện, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, đoàn thể, quần chúng phát huy vai trò của các cấp ủy, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác lãnh đạo, vận động, giáo dục đoàn viên trong cơ quan tiếp tục duy trì thường xuyên việc học tập, quán triệt Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP. Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan đến THTK, CLP trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp,...

Duy trì hoạt động của số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận những thông tin, phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về công tác THTK, CLP của tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra hằng năm tại đơn vị và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo đúng các quy định của pháp luật về THTK, CLP.

Đối với công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về THTK, CLP, phải kiên quyết xử lý trách nhiệm về hành chính và công vụ, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị đối với các sai phạm tại đơn vị theo đúng quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, vượt thẩm quyền cần khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ trực tiếp xử lý hoặc báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác