Thứ hai, 00/00/2023
°

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Ngày 10/11/2022 - 09:51:00 | 2055 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Đây là một trong những nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7470/VPCP-NN về công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã chủ động, tích cực tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để khôi phục phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy phát triển hoạt động của khu vực KTTT. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực KTTT, HTX từng bước được khôi phục trong các ngành, lĩnh vực, số lượng tổ chức kinh tế hợp tác tiếp tục tăng.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022, theo mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Trưởng Ban Chỉ đạo - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) báo cáo Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội (trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV); tổ chức khảo sát, lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương và người dân phục vụ xây dựng Dự thảo Luật. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2022.

Đồng thời, xây dựng và công bố Sách trắng HTX Việt Nam năm 2022. Tăng cường công tác truyền thông về phát triển KTTT, HTX bằng nhiều hình thức đa dạng; xây dựng báo cáo Top 300 HTX điển hình năm 2021. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng đề tài khoa học cấp quốc gia để tổng kết và thống nhất hệ thống lý luận về phát triển KTTT, HTX tại Việt Nam. Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và các chủ trương của Đảng liên quan đến phát triển KTTT, HTX; nắm bắt các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả để phổ biến và nhân rộng.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Đổi mới phát triển KTTT, HTX nghiên cứu, xây dựng phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo, quy chế hoạt động, nội dung hoạt động, cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình phát triển KTTT, HTX để tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Xây dựng và trình Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo bảo đảm hoạt động xuyên suốt, thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp về đổi mới, phát triển KTTT, HTX. Kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển KTTT, HTX của các bộ, ngành và địa phương theo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo; triển khai và đầu mối chuẩn bị tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo theo quy định.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, hàng năm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiến nghị khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý phù hợp đến Văn phòng Đổi mới, phát triển KTTT; Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo kết quả với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác