Thứ hai, 00/00/2023
°

Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

Ngày 22/02/2022 - 08:10:00 | 1858 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Ngày 22/02/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 (Kế hoạch số 1073/KH-BKHĐT).

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo đó, về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, đặc biệt là Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về PCTN, tiêu cực; chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về PCTN, tiêu cực; các Kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại các Hội nghị về công tác PCTN, tiêu cực và các Phiên họp của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X; gắn công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư.

Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về quản lý kinh tế, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giải pháp nhằm tăng cường phòng chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực trong Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 ban hành theo Quyết định số 692/QĐ-TTCP ngày 24/12/2021 của Thanh tra Chính phủ. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN, tiêu cực theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các chuyên mục giới thiệu, phổ biến Luật và các văn bản thi hành về PCTN, lồng ghép các chủ đề, bài viết có liên quan đến lĩnh vực PCTN, tiêu cực; tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ là thường trực của Bộ trong công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Ban cán sự đảng về công tác PCTN, tiêu cực. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN, các nhiệm vụ đã được giao trong các Chương trình công tác, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ và các nhiệm vụ đột xuất được giao đảm bảo hạn chế sự tác động của “nhóm lợi ích”, “sân sau”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; ngăn chặn có hiệu quả tệ “tham nhũng vặt”; xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu… gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và hoạt động của đơn vị; thực hiện chuyển đổi số theo Quyết định số 1776/QĐ-BKHĐT ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của đơn vị; các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác