Thứ hai, 00/00/2023
°

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2020; việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 31/03/2022 - 15:05:00 | 2922 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-BKHĐT ngày 23/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2016-2020; việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2020 tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra từ ngày 06/7/2021 đến ngày 26/8/2021 tại tỉnh Phú Thọ.

Ngày 23/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận thanh tra số 1120/KL-BKHĐT, trong đó kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ một số nội dung như sau:

1. Chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công tác

- Lập, thẩm định và quyết định CTĐT; lập, thẩm định, phê duyệt và giao KHĐTCTH và hàng năm (cấp tỉnh, cấp huyện); nợ XDCB; thực hiện ngay việc lập KHĐTCTH nguồn vốn NSĐP; giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công...

- Khảo sát lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế BVTC-dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công tác lựa chọn nhà thầu; ký kết, thực hiện hợp đồng và quản lý chất lượng công trình; công tác GSĐGĐT.

2. Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về đầu tư

- Chấn chỉnh, khắc phục sai sót trong công tác: phê duyệt dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thẩm định cấp và điều chỉnh Giấy CNĐKĐT, quyết định CTĐT theo quy định pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

- Có biện pháp xử lý đối với các dự án không triển khai thực hiện hoặc chậm tiến độ, không thực hiện đúng các nội dung trong quyết định CTĐT, Giấy CNĐKĐT như: tiến độ góp vốn, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, diện tích đất trồng cây xanh tối thiểu không đáp ứng quy định; đánh giá tác động môi trường không phù hợp quy định.

- Tổ chức rà soát và có các biện pháp xử lý đối với các sai sót liên quan đến tài chính đối với các nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo kết quả thanh tra để tránh gây thất thoát NSNN. Cụ thể là các sai sót liên quan đến tài chính như: tiền ký quỹ, nghĩa vụ tài chính (tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, đất rừng; tiền ký quỹ để cải tạo môi trường, thuế trước bạ...), tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, ưu đãi trong đầu tư.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, GSĐGĐT đối với các dự án sau khi quyết định CTĐT, cấp Giấy CNĐKĐT.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh thực hiện các nội dung sau:

3.1. Đối với Sở KH&ĐT

- Đối với việc chấp hành pháp luật về đầu tư công:

+ Tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh công tác phân bổ vốn cho các dự án đúng thời hạn, đúng nguồn vốn, đúng quy định, ưu tiên bố trí vốn đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu, các dự án lớn, quan trọng để dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả trong trung hạn; thực hiện nghiêm việc lập, phê duyệt KHĐTCTH nguồn ngân sách địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện)...

+ Tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB.

- Đối với việc chấp hành pháp luật về đầu tư:

+ Xử lý, khắc phục sai sót trong công tác thẩm định, trình phê duyệt quyết định CTĐT, cụ thể như: tiếp nhận và làm rõ các thông tin trong hồ sơ dự án của nhà đầu tư; lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định và cần làm rõ ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan trong báo cáo thẩm định, trình phê duyệt quyết định CTĐT; kiểm tra, rà soát thông tin trong Giấy CNĐKĐT phù hợp với quyết định CTĐT; lưu trữ hồ sơ thẩm định, trình phê duyệt quyết định CTĐT đầy đủ theo quy định.

+ Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện ký quỹ, triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo GSĐGĐT theo quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư; chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án.

3.2. Đối với Sở TN&MT

- Kiểm tra, khắc phục sai sót trong việc đưa ra ý kiến thẩm định nhưng không cung cấp trích lục bản đồ; không đánh giá nhu cầu sử dụng đất; không xác định từng loại đất và ý kiến thẩm định cần đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của dự án.

- Xác định rõ từng loại đất trong việc tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất và khi bàn giao đất; trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án chưa phù hợp với quy định về đất đai.

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện báo cáo ĐTM và việc khai thác khoáng sản theo giấy phép; tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp xử lý về công suất xử lý nước thải tại dự án CCN Bãi Ba - Đông Thành, huyện Thanh Ba; việc khai thác khoáng sản chưa phù hợp theo giấy phép và các quy định về cấp phép, về đất đai.

- Phối hợp với Sở KH&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ sử dụng đất của dự án; chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của nhà đầu tư trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

3.3. Đối với Sở Tài chính

Xử lý, khắc phục các sai sót trong công tác tham mưu việc ứng trước dự toán ngân sách, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân; phân bổ vốn dự phòng NSTW vượt TMĐT.

3.4. Đối với Sở quản lý chuyên ngành về xây dựng

- Đối với việc chấp hành pháp luật về đầu tư công:

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định các dự án và thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan.

+ Tổ chức thẩm định chặt chẽ, theo đúng quy định.

- Đối với việc chấp hành pháp luật về đầu tư:

+ Thực hiện việc cấp phép xây dựng đối với dự án đủ điều kiện; rà soát có hình thức xử lý đối với các dự án được triển khai xây dựng khi chưa được cấp phép.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thi công xây dựng dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt; yêu cầu khắc phục tình trạng các dự án có tỷ lệ cây xanh không đảm bảo theo quy định và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…

3.5. Đối với Sở Công thương

Phối hợp với các Sở, ngành và UBND huyện Thanh Ba thường xuyên theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện quản lý, phát triển CCN theo đúng quy định hiện hành.

3.6. Đối với Cục Thuế tỉnh         

- Kiểm tra, xác định và xử lý số tiền ký quỹ để cải tạo môi trường, tiền cấp quyền khai thác, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất trong việc ưu đãi đầu tư chưa phù hợp quy định pháp luật và chưa đúng đối tượng tại Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng caolanh-fenspat và mở rộng khu tinh chế, kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của Công ty TNHH YFA.

- Rà soát, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, cụ thể như: nộp tiền thuê đất; tiền bảo vệ, phát triển đất rừng, đất trồng lúa; thuế trước bạ…

3.7. Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

- Đôn đốc nhà đầu tư thực hiện góp vốn đúng tiến độ và báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2014, báo cáo GSĐGĐT theo quy định tại khoản 10 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

- Yêu cầu khắc phục tình trạng dự án có tỷ lệ cây xanh không đảm bảo theo quy định.

3.8. Đối với nhà đầu tư

- Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả dự án.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư và các quy định khác có liên quan như: quy hoạch, cấp phép xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản, đánh giá tác động môi trường và báo cáo các hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư 2014, công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại khoản 10 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính như: tiền thuê đất; tiền bảo vệ, phát triển đất rừng, đất trồng lúa; thuế trước bạ…

4. Xử lý về kinh tế

4.1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công

- Thu hồi giá trị sai sót về kinh tế số tiền 417.336.500 đồng (do có sai sót trong nghiệm thu, thanh toán và bố trí vốn vượt TMĐT dự án) qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tên tài khoản: Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; số tài khoản: 3949.0.9054418.00000 tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình - Hà Nội).

- Thực hiện giảm trừ: giảm trừ khi quyết toán số tiền 755.715.310 đồng; giảm trừ dự toán số tiền 954.722.965 đồng.

- Rà soát, xử lý: UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức rà soát từng nội dung được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra số tiền 30.580.862.033 đồng trên cơ sở quy định hiện hành và thực tế thực hiện để có biện pháp xử lý phù hợp, tránh gây thất thoát NSNN, trường hợp phải thu hồi thì thu về ngân sách tỉnh. Riêng 02 DA sử dụng nguồn vốn dự phòng NSTW, đã hết thời gian giải ngân và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài với tổng giá trị 2.360.013.000 đồng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn trả NSNN theo quy định.

4.2. Đối với dự án đầu tư theo Luật Đầu tư

- Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp vào ngân sách tỉnh tại Dự án YFA số tiền là 1.052.857.852 đồng và CCN Bãi Ba số tiền là 1.604.776.000 đồng.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đầu tư theo kết quả thanh tra, tránh gây thất thoát NSNN, trường hợp phải thu hồi thì thu về ngân sách tỉnh.

5. Tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót, vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra.

6. UBND tỉnh thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra Bộ)./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác