Thứ hai, 00/00/2023
°

Yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 216/2013/NĐ-CP

Ngày 29/12/2022 - 16:00:00 | 2277 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Ngày 14/11/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi). Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023. Theo đó, các bộ, ngành cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra tại bộ, ngành mình nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Luật Thanh tra (sửa đổi).

Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư đã được thi hành gần 10 năm và có những tác động tích cực trong quá trình hình thành và phát triển của cơ quan thanh tra kế hoạch và đầu tư ở cấp trung ương và địa phương. Vì vậy, để có cơ sở rà soát, đánh giá, chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 216/2013/NĐ-CP nêu trên, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 216/2013/NĐ-CP từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2022 (theo các Phụ lục đính kèm).

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 216/2013/NĐ-CP.

3. Đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị định mới (thay thế Nghị định số 216/2013/NĐ-CP).

Báo cáo đề nghị gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp) trước ngày 20/01/2023 để rà soát, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ./.


Phu_Luc_I_-_Tinh_hinh_CB.xls Tải về
Phu_luc_IIa-_thanh_tra_chuyen_nganh.xls Tải về
Phu_luc_IIb_Thanhtra_chuyen_nganh.xls Tải về
Phu_luc_III-_thanh_tra_HC.xls Tải về
Phu_luc_IV_-_Cong_dan_Khieu_nai.xls Tải về
Phụ_lục_V_PCTN__TC.xlsx Tải về

Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác