Thứ hai, 00/00/2023
°

Xây dựng Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 30/11/2023 - 16:40:00 | 3200 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Để đảm bảo thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Nguyên tắc áp dụng là đối với các gói thầu thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận vay nước ngoài thì trình tự, trách nhiệm trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Thông tư này. Trường hợp điều ước quốc tế, thỏa thuận vay không có quy định về lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì hoạt động lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng quy định của Thông tư này.

Về Điều chỉnh kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt đối với các nội dung có sự thay đổi, điều chỉnh.

Trường hợp việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hợp với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định và không phải điều chỉnh kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu.

Đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khi đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần công việc này mà hông phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho phần công việc khác đã được phê duyệt trước đó.

Gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đã duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu, phải tổ chức đấu thầu lại thì không phải điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt.

Về đăng tải kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư (bao gồm cả trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu) có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành.

Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để làm bên mời thầu thì chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống theo quy định tại khoản 1 Điều này. Nếu tư vấn đấu thầu đăng tải thông tin thay cho chủ đầu tư thì nhà thầu tư vấn sẽ bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng kể từ ngày đăng tải thông tin.

Chủ đầu tư hoặc cơ quan chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư có trách nhiệm tự đăng tải nội dung điều chỉnh kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt được ban hành...

Về Quy định chuyển tiếp, đối với những gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng đến ngày 01/01/2024 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu không phù hợp với Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho phù hợp.

Đối với hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phát hành trước ngày 01/01/2024 thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015.

Dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến rộng rãi./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác