Thứ hai, 00/00/2023
°

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày 10/01/2023 - 09:18:00 | 2751 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2023 Quốc hội giao

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP)

%

Khoảng 6,5

Bộ KHĐT

2

GDP bình quân đầu người

USD

Khoảng 4.400

Bộ KHĐT

3

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP

%

Khoảng 25,4 - 25,8

Bộ KHĐT

4

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân

%

Khoảng 4,5

Bộ KHĐT

5

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội

%

Khoáng 5,0 - 6,0

Bộ KHĐT

6

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội

%

26,2

Bộ KHĐT

7

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

- Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ

%

%

Khoảng 68

Khoảng 27,5

Bộ LĐTBXH

8

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị

%

< 4

Bộ LĐTBXH

9

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Điểm %

1 - 1,5

Bộ LĐTBXH

10

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

93,2

Bộ Y tế

11

Số bác sĩ trên 10.000 dân

Bác sĩ

12

Bộ Y tế

12

Số giường bệnh trên 10.000 dân

Giường bệnh

32

Bộ Y tế

13

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới

%

78

Bộ NNPTNT

14

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị

%

95

Bộ TNMT

15

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

92

Bộ KHĐT

 


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác