Thứ hai, 00/00/2023
°

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ngày 17/01/2024 - 16:17:00 | 1968 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) – Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP áp dụng cho 21 bộ, ngành bao gồm 114 biểu. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê có sự thay đổi (Luật Thống kê sửa đổi, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP) và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 60/2018/NĐ-CP cần phải được thay thế cho phù hợp với thực tiễn.

Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật hiện hành có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị định gồm 05 điều và 02 phụ lục kèm theo, trong đó, phụ lục I: Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê; Phụ lục II: Biểu mẫu báo cáo thống kê và giải thích biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với bộ, ngành.

Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, bao gồm: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Nội dung chế độ báo cáo thống kê gồm mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể.

Nghị định quy định 145 biểu mẫu báo cáo để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP.

Dự thảo Nghị định đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác