Thứ hai, 00/00/2023
°

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2024

Ngày 28/02/2024 - 14:11:00 | 106 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2024

1. Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 41.097 doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023.

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng năm 2024 là 22.128 doanh nghiệp, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 2  tháng năm 2024 đạt 218.713 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng năm 2024 là 519.595 tỷ đồng (giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 218.713 tỷ đồng (tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023). Có 6.331 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 2 tháng năm 2024 (giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2023), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 300.882 tỷ đồng (giảm 16,0% so với cùng kỳ năm 2023). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 2 tháng năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 12/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Khai khoáng (tăng 28,8%); Vận tải kho bãi (tăng 26,5%); Hoạt động dịch vụ khác (tăng 21,5%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 20,2%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 19,4%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 19,2%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 17,4%); Giáo dục và đào tạo (tăng 16,3%); Xây dựng (tăng 6,8%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (tăng 2,9%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 2,5%); Kinh doanh bất động sản (tăng 0,4%).

Các ngành còn lại ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (giảm 0,4%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas(giảm 0,7%); Thông tin và truyền thông (giảm 0,9%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 5,9%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 8,7%) …

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 20.308 doanh nghiệp (chiếm 91,8%, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 16.633 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,4% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 5.259 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 236 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Có 5/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023: Tây Nguyên (629  doanh nghiệp, tăng 24,6%); Trung du và miền núi phía Bắc (1.199 doanh nghiệp, tăng 23,5%); Đông Nam Bộ (9.513 doanh nghiệp, tăng 16,8%); Đồng bằng Sông Hồng (6.678 doanh nghiệp, tăng 9,9%); Đồng bằng Sông Cửu Long (1.677  doanh nghiệp, tăng 8,4%). Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2023 (2.432 doanh nghiệp, giảm 0,2%).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng năm 2022 là 154.327 lao động, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng năm 2024 là 18.969 doanh nghiệp, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 11/17 lĩnh vực, cụ thể: Kinh doanh bất động sản (843 doanh nghiệp, tăng 38,7%); Thông tin và truyền thông (449 doanh nghiệp, tăng 19,7%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (2.210 doanh nghiệp, tăng 14,4%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (1.449 doanh nghiệp, tăng 12,0%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (271 doanh nghiệp; tăng 11,5%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (85 doanh nghiệp, tăng 10,4%); Hoạt động dịch vụ khác (576 doanh nghiệp, tăng 9,1%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (320 doanh nghiệp, tăng 5,3%); Vận tải kho bãi (880 doanh nghiệp, tăng 2,8%); Xây dựng (2.291 doanh nghiệp; tăng 1,5%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (6.856 doanh nghiệp, tăng 1,1%); Các lĩnh vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm, cụ thể: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (163 doanh nghiệp, giảm 2,4%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (931 doanh nghiệp, giảm 3,5%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (161 doanh nghiệp, giảm 5,3%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (898 doanh nghiệp, giảm 6,9%); Giáo dục và đào tạo (485 doanh nghiệp, giảm 8,1%); Khai khoáng (101 doanh nghiệp, giảm 21,1%).

2. Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong 2 tháng năm 2024 có 62.977 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 78,2%), cụ thể:

- Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 49.272 doanh nghiệp, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 2 tháng năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 22.273 doanh nghiệp (chiếm 45,2%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 44.265 doanh nghiệp (chiếm 89,8%, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2023).

- Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 10.034 doanh nghiệp, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 8.859 doanh nghiệp (chiếm 88,3%, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023).

- Số doanh nghiệp giải thể là 3.671 doanh nghiệp, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 15/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 2 tháng năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 2.683 doanh nghiệp (chiếm 73,1%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 3.205 doanh nghiệp (chiếm 87,3%, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023).

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2024

1. Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Tháng 02/2024 có 8.592 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 67.262 tỷ đồng, giảm 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 02/2024, có 02/06 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023: Đồng bằng Sông Hồng (2.546 doanh nghiệp, giảm 5,9%); Trung du và miền núi phía Bắc (425 doanh nghiệp, giảm 5,3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (889 doanh nghiệp, giảm 22,1%); Tây Nguyên (230 doanh nghiệp, tăng 0,9%); Đông Nam Bộ (3.846 doanh nghiệp, tăng 8,2%); Đồng bằng Sông Cửu Long (656 doanh nghiệp, giảm 13,9%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2/2024 là 50.888 người, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 02/2024 ghi nhận có 5.340 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36,0% so với cùng kỳ năm 2023.

2. Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong tháng 02/2024, cả nước có 8.805 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có:

- 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2023;

- 2.153 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2023;

- 1.506 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2023


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác