Thứ hai, 00/00/2023
°

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024

Ngày 27/03/2024 - 15:55:00 | 168 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2024

1. Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 59.848 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

1.1. Doanh nghiệp thành lập mới

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng năm 2024 là 36.244 doanh nghiệp, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký thành lập trong 3  tháng đầu năm 2024 đạt 332.175 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 là 724.507 tỷ đồng (giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 332.175 tỷ đồng (tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2023). Có 9.761 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 3 tháng đầu năm 2024 (giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2023), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 392.332 tỷ đồng (giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 11/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Vận tải kho bãi (tăng 24,4%); Khai khoáng (tăng 17,7%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 16,7%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 13,0%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 10,0%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 8,8%); Giáo dục và đào tạo (tăng 6,9%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 5,3%); Xây dựng (tăng 4,4%); Thông tin và truyền thông (tăng 2,3%); Hoạt động dịch vụ khác (tăng 0,9%);

Các ngành còn lại ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023: Kinh doanh bất động sản (giảm 2,0%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 3,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác(giảm 4,6%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 5,6%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 5,7%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 11,7%) …

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 33.337 doanh nghiệp (chiếm 92,0%, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 27.179 doanh nghiệp, chiếm 75,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,9% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 8.702 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 24,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 363 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước.

Tất cả 6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023: Trung du và miền núi phía Bắc (2.032 doanh nghiệp, tăng 23,0%); Đông Nam Bộ (15.413 doanh nghiệp, tăng 10,4%); Đồng bằng Sông Cửu Long (2.739 doanh nghiệp, tăng 7,9%); Tây Nguyên (977 doanh nghiệp, tăng 7,5%); Đồng bằng Sông Hồng (10.868 doanh nghiệp, tăng 1,9%) và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (4.215 doanh nghiệp, tăng 0,7%).

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 là 258.750 lao động, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng năm 2024 là 23.604 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 lĩnh vực, cụ thể: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (780  doanh nghiệp, tăng 104,2%); Kinh doanh bất động sản (1.035  doanh nghiệp, tăng 25,8%); Thông tin và truyền thông (564  doanh nghiệp, tăng 12,1%); Hoạt động dịch vụ khác (724 doanh nghiệp, tăng 11,7%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (341 doanh nghiệp; tăng 7,9%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (2.718 doanh nghiệp, tăng 6,3%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (119 doanh nghiệp, tăng 6,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (1.832 doanh nghiệp, tăng 4,9%);

Các ngành còn lại ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm, cụ thể: Xây dựng (2.918 doanh nghiệp, giảm 1,2%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (7.977 doanh nghiệp; giảm 1,5%); Vận tải kho bãi (1.105 doanh nghiệp, giảm 1,5%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (1.179 doanh nghiệp, giảm 4,6%); Giáo dục và đào tạo (611 doanh nghiệp, giảm 8,3%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (1.162 doanh nghiệp, giảm 8,7%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (206 doanh nghiệp, giảm 8,8%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (190 doanh nghiệp, giảm 10,0%); Khai khoáng (143 doanh nghiệp, giảm 15,4%).

2. Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong 3 tháng đầu năm 2024 có 73.978 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 72,1%), cụ thể:

- Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 53.365 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 3 tháng đầu năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 23.879 doanh nghiệp (chiếm 44,7%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 47.834 doanh nghiệp (chiếm 89,6%, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2023).

- Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 15.530 doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 13.719 doanh nghiệp (chiếm 88,3%, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023).

- Số doanh nghiệp giải thể là 5.083 doanh nghiệp, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 11/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 3 tháng đầu năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 3.686 doanh nghiệp (chiếm 72,5%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 4.460 doanh nghiệp (chiếm 87,7%, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023).

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2024

1. Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

Tháng 3/2024 có 14.116 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.462 tỷ đồng, giảm 0,7% về số doanh nghiệp và giảm 22,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 3/2024, có 4/06 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2023: Trung du và miền núi phía Bắc (833 doanh nghiệp, tăng 22,3%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.783 doanh nghiệp, tăng 1,8%); Đông Nam Bộ (5.900 doanh nghiệp, tăng 1,5%); Đồng bằng Sông Cửu Long (1.062 doanh nghiệp, tăng 7,2%). Các vùng ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2023: Đồng bằng Sông Hồng (4.190 doanh nghiệp, giảm 8,6%); Tây Nguyên (348 doanh nghiệp, giảm 13,9%);

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2024 là 104.423 người, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3/2024 ghi nhận có 3.020 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 52,0% so với cùng kỳ năm 2023.

2. Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong tháng 3/2024, cả nước có 10.531 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có:

- 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023;

- 4.980 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm 2023;

- 1.412 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, bằng cùng kỳ năm 2023.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác