Thứ hai, 00/00/2023
°

Kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021-2022 tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Ngày 25/05/2024 - 17:39:00 | 572 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 - 2022 tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Kết quả thanh tra đã chỉ ra các tồn tại và kết luận như sau:

KẾT LUẬN

Việc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính; việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tiêu cực năm 2021-2022 tại Cục đã được thực hiện theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục. Tuy nhiên, trong quản lý và sử dụng tài sản và tài chính, thực hiện các quy định pháp luật về PCTNTC vẫn còn một số hạn chế, sai sót như sau:

1. Về quản lý và sử dụng tài sản

Trong phần căn cứ của Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cục chưa nêu các quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục về quản lý và sử dụng tài sản công; Chưa có nội dung quy định việc quản lý và sử dụng trụ sở làm việc;

Cục chưa có hướng dẫn nên các Chi cục TK và TKKV trực thuộc chưa thực hiện mở sổ theo dõi tài sản do đơn vị được giao quản lý, sử dụng.

2. Về quản lý và sử dụng tài chính

2.1. Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục quy định về thanh toán tiền đi lại cho công chức đi công tác bằng phương tiện công cộng chưa phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

2.2. Việc quyết toán, kiểm soát hồ sơ tài chính của Cục và các Chi cục TK và TKKV trực thuộc chưa chặt chẽ, đầy đủ dẫn đến một số nội dung chi còn sai sót như:

a) Một số Chi cục TK và TKKV đã thanh toán một số nội dung chưa đúng hướng dẫn của Tổng cục và chứng từ thanh toán chưa đảm bảo quy định từ kinh phí TĐTKT năm 2021 với tổng số tiền là 34.617.570 đồng.

b) Cục đã thanh toán chi phí biên soạn, xuất bản, in và phát hành vượt định mức 12.000.000 đồng so với hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

c) Các Chi cục TK thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát và huyện Hoài Ân đã chi không đúng trong điều tra thường xuyên là 9.217.254 đồng.

d) Dự án xây dựng trụ sở Chi cục TK huyện Phù Cát:

- Cục sử dụng chứng thư số của đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu để đăng thông tin mời thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia là chưa phù hợp quy định tại điểm l khoản 1 Điều 75, Điều 79 Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

- Cục phê duyệt dự toán giá gói thầu thi công xây dựng phần công việc bê tông nền tầng 1 và công tác trát tường trong không đúng thiết kế làm tăng dự toán giá gói thầu là 5.331.746 đồng (chi tiết tại Phụ lục IV);

đ) Ngoài ra trong quản lý tài chính các Chi cục TK và TKKV còn hạn chế: (1) Thanh toán tiền công điều tra cho điều tra viên thuê ngoài bằng tiền mặt 100% như vậy chưa đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; (2) Một số hoạt động thanh toán chậm; (3) Chi cục TKKV Tuy Phước - Vân Canh rút tiền về két, không sử dụng và để tồn quỹ tiền mặt trong thời gian dài với số lượng lớn; (4) Chưa có biểu 1b và không có phần 2 của biểu 2c trong hệ thống biểu mẫu thực hiện xét duyệt quyết toán quy định tại Thôrng tư số 137/2017/TT-BTC; (5) Bảng cân đối số phát sinh tài khoản của các Chi cục chưa thực hiện hạch toán số phát sinh tăng giảm của TSCĐ theo quy định.

2.3. Cục chưa thực hiện việc trích Quỹ theo quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTNTC:

Cục chưa thực hiện tốt quy định về thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật PCTN năm 2018.

Ngay khi Kế hoạch thực hiện công tác PCTNTC năm 2023 được ban hành Cục chưa thực hiện đăng tải trên website của Cục nhưng đến nay Cục đã thực hiện đăng tải Kế hoạch PCTNTC năm 2023 trên website của Cục theo yêu cầu tại khoản 2.2 mục 2 văn bản số 766/TCTK-PCTT ngày 01/6/2022 của Tổng cục về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTNTC hàng năm và báo cáo thực hiện công tác PCTNTC.

4. Để xảy ra các hạn chế, sai sót nêu trên trách nhiệm thuộc về Cục trưởng, các Chi cục trưởng Chi cục TK và TKKV, kế toán và các cán bộ thực hiện thanh toán các khoản chi chưa đúng quy định nêu trên; các cán bộ thực hiện và tham mưu giúp Cục trưởng trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

 BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Đối với Tổng cục Thống kê

- Tăng cường việc kiểm tra, tổ chức phê duyệt quyết toán hàng năm và hướng dẫn Cục thực hiện theo đúng quy định;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của cấp Cục/Chi cục.

2. Đối với Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Yêu cầu Cục Thống kê tỉnh Bình Định thực hiện các nội dung sau:

2.1. Về công tác quản lý và sử dụng tài sản:

- Bổ sung đầy đủ các nội dung quy định và hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc vào Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Cục;

- Hướng dẫn các Chi cục TK và TKKV trực thuộc mở sổ theo dõi, quản lý và kiểm kê tài sản do đơn vị được giao quản lý, sử dụng theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

2.2. Về việc quản lý và sử dụng tài chính:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, quy định về hệ thống biểu mẫu trong báo cáo tài chính của Bộ Tài chính. Kịp thời khắc phục các hạn chế, sai sót đã chỉ ra tại Phần B Kết luận này đảm bảo đúng quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục TK và TKKV trong việc quản lý và sử dụng ngân sách theo đúng quy định, đặc biệt trong việc thanh toán chuyển khoản cho các khoản có tính chất tiền lương, tiền công và việc quản lý, sử dụng quỹ tiền mặt để hạn chế rủi trong quản lý tài chính; Việc thực hiện hạch toán số phát sinh tăng giảm của TSCĐ.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số khi thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Xuất toán, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền chi không đúng quy định tại Cơ quan Cục là 17.331.746 đồng (mười bẩy triệu ba trăm ba mươi mốt nghìn bẩy trăm bốn mươi sáu đồng).

2.3. Về công tác thực hiện quy định về PCTNTC:

Thực hiện nghiêm giải pháp về thanh toán không dùng tiền mặt quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

2.4. Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và căn cứ mức độ sai sót, vi phạm của từng cá nhân, tổ chức để xử lý và đề xuất hình thức xử lý cho phù hợp.

3. Đối với các Chi cục TK và TKKV

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách và nghiệp vụ tài chính phát sinh, thanh toán đúng thời hạn theo quy định.

- Thực hiện thanh toán chuyển khoản đối với các khoản chi đủ điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Thực hiện rút dự toán ngân sách về quỹ tiền mặt trên cơ sở yêu cầu thanh toán các hoạt động của đơn vị, hạn chế số dư tồn quỹ nhiều, trong thời gian dài tránh rủi ro trong quản lý tài chính; Thực hiện hạch toán số phát sinh tăng giảm của TSCĐ theo quy định và hướng dẫn của Cục.

- Xuất toán, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền chi không đúng quy định tại các Chi cục TK và TKKV là 43.834.824 đồng (Bốn mươi ba triệu tám trăm ba mươi tư nghìn tám trăm hai mươi tư đồng)

- Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm và căn cứ mức độ sai sót, vi phạm của từng cá nhân, tổ chức để xử lý và đề xuất hình thức xử lý cho phù hợp.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác