Thứ hai, 00/00/2023
°

Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 13/06/2024 - 18:09:00 | 438 lượt xem
Xem cỡ chữ
Tương phản chữ
Đọc bài viết
Từ viết tắt

(MPI) - Chiều ngày 13/6/2024, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết tình hình thực hiện các nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (Nghị quyết 10,11,12-NQ/TW ngày 03/6/2017). Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển đồng chủ trì buổi làm việc.

Hội nghị Trung ương 5 khóa VII đã ban hành các Nghị quyết về kinh tế, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MPI

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết kịp thời, nghiêm túc; tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết. Nội dung các nghị quyết được tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên theo nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết.

Đồng thời, Bộ cũng đã chủ trì tham mưu trình ban hành Nghị quyết số 98-NQ/CP ngày 03/10/2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 99-NQ/CP ngày 03/10/2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính tham mưu ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, báo cáo được giao tại các Chương trình hành động nói trên, góp phần thể chế hóa, cụ thể hóa hầu hết các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết, cụ thể: Hoàn thiện thể chế phát triển tổng thể nền kinh tế; thể chế phát triển các thành phần kinh tế; thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với quốc phòng, an ninh...

Đồng thời, thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết nhằm góp phần hoàn thiện thể chế cho phát triển kinh tế tư nhân theo mục tiêu, yêu cầu được đề ra tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi; thúc đẩy kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo;…

Báo cáo cũng đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII trong thời gian tới như tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng an ninh; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi cụ thể liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình về tình hình thực tiễn, các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các Nghị quyết số 10, 11 và 12-NQ/TW trong thời gian qua. Trong đó, tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch; thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng theo phương thức đối tác công tư; quỹ phát triển hạ tầng; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị, bổ sung quy định về cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác hậu kiểm, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, phân cấp đối với đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn; các dự án liên vùng;…

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đã làm rõ thêm các vấn đề được nêu, trong đó liên quan đến công tác quy hoạch, Thứ trưởng cho biết, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, thẩm định quy hoạch đến nay cơ bản đã được tháo gỡ. Năm 2022, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và ban hành Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Đến nay, có hơn 90/111 quy hoạch đã được phê duyệt; các quy hoạch còn lại đang trong quá trình hoàn thiện. Trong thời gian tới, để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong công tác quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng trình cấp thẩm quyền ban hành Nghị quyết về kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời trình cấp thẩm quyền kế hoạch sửa Luật Quy hoạch.

Về thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Về đầu tư công, tiếp tục cải cách thể chế với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách cách tối đa, cắt giảm các thủ tục không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư công. Về tách dự án tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đối với hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội thí điểm tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung được giao tại các Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ nhằm thể chế hóa các Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương để thực hiện sơ kết tình hình thực hiện các nghị quyết này theo quy định.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết, các Nghị quyết trên được ban hành có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở đó, Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy đã ban hành các chương trình hành động/kế hoạch thực hiện để triển khai các Nghị quyết này.

Ông Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao sự chuẩn bị cho buổi làm việc cũng như các báo cáo sơ kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan đầu mối tham mưu tất cả những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Báo cáo đã cung cấp khá đầy đủ, toàn diện thông tin. Để có thêm các luận cứ phục vụ nhiệm vụ sơ kết, ông Nguyễn Đức Hiển đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục trao đổi một số nội dung cụ thể trong việc triển khai thực hiện 03 Nghị quyết nêu trên.

Đồng thời khẳng định, các ý kiến trao đổi, thảo luận trong buổi làm việc sẽ được Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu, tổng hợp, chắt lọc, đưa ra các đề xuất trình Bộ Chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về kinh tế trong giai đoạn tới./.


Đánh giá bài viết

lượt đánh giá: , trung bình:

Tin liên quan

Tin khác