Thứ hai, 00/00/2023
°

Tình hình thực hiện dự toán NSNN trong năm

Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số QĐ công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý II và 6 tháng năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2024 5539/BKHĐT-VP 15/07/2024 vbdi_12089_5539_congvan_1_7.signed.pdf
Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 8607/BKHĐT-VP 17/10/2023 vbdi_7861_8607_congvan_1_6.signed.pdf
Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quý II và 6 tháng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 5472/BKHĐT-VP 12/07/2023 5472.BKHDT-VP.pdf
Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023 2721/BKHĐT-VP 10/04/2023 2721.BKHDT.VP_113541.pdf
Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV và năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2022 858/BKHĐT-VP 10/02/2023 858.BKHDT.VP_113841.pdf Bao_cao_tinh_hinh_thuc_hien_cong_khai_NSNN_nam_2022_113846.pdf
Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2022 7345/BKHĐT-VP 14/10/2022 7345.BKHDT.VP_114057.pdf Cong_khai_thuc_hien_du_toan_thu_-_chi_NS_quy_III_nam_2022_114101.pdf
Báo cáo việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I, II và 6 tháng năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2022 5068/BKHĐT-VP 25/07/2022 Congvan5068.BKHDT_114309.pdf
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý III và 9 tháng năm 2020 2020 6817/BKHĐT-VP 15/10/2020 6817-BKHDT-VP_114441.pdf
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý II và 6 tháng năm 2020 2020 4605/BKHĐT-VP 17/07/2020
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý IV năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2020 326b/BKHĐT-VP 15/01/2020 326b.BKHDT-VP_114744.pdf
Hiển thị từ 1 đến 10 trong 12 bản ghi
  1 2